Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel

Vyčerpáme vše s.r.o. se sídlem Trnkovo nám 1112/2, 152 00 Praha 5,Hlubočepy
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou oddíl C,vložka 171599 u rejstříkového soudu v Praze Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 24754650
DIČ: CZ24754650
(dále jen "dodavatel")

Kontakt pro E-shop:
Telefon: 607887888  

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Česká Spořitelna 107-1566250257/0100 (Komerční banka)

Adresy servisních míst:
Aktuální adresy servisních míst jednotlivých výrobců sdělíme na požádání.

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách obchod.vycerpamevse.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel zaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.Pokud ne,tak bude dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Uvedením a vyplněním emailové adresy zákazník souhlasí, že další komunikace může být elektronickou formou (emailem).

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava.


3. Zrušení objednávky

Zákazník může bez udání důvodu zrušit objednávku do té doby, než dodavatel zašle písemné potvrzení objednávky emailem (na adresu, kterou si zákazník zadá do systému). Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a to pouze za podmínek, které si vzájemně sjednají.


4. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

Závazným potvrzením objednávky je o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení objednávky'" , ve kterém je uvedeno objednané zboží, jeho množství a dopravné. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, termín dodání do 2 - 14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky u zboží, které je na skladě. U zboží, které skladem není je termín dodání 7 - 30 dní. O této skutečnosti bude zákazník informován.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dopravy volí dodavatel dle druhu objenaného zboží. Objednatel bude informován o konkrétním způsobu dodání zboží a to v potvrzujícím emailu s výpisem objednaného zboží. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci "Doprava".

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

5. Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována výhradně elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

7. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě venta.cz, sepíše formulář "reklamace", kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží". Náklady na poštovné reklamovaného zboží hradí zákazník.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

8. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli přijatá plnění. Vrácení plnění dodavatele zákazníkovi se nevztahuje na dopravné a balné náklady (dobropisována bude pouze celá cena zboží).

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to písemně (dopisem), který musí doručit do konce zákomen stanové doby na adresu dodavatele
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží, vlastnoruční podpis.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět (po předchozím zaslání žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a předchozí domluvě s dodavatelem) do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli by mělo být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi)! Náklady na zpětné zaslání zboží zákazníkem dodavateli hradí zákazník sám.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu zboží nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

V případě zboží objednaného na zakázku u výrobce zboží nelze vrátit.

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na jan.zidlicky@seznam.cz

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.
Odesláním objednávky zboží přes internetový portál www.vycerpamevse.cz či přímo na výše uvedený kontaktní email zákazník prohlašuje, že si tyto obchodní podmínky řádně přečetl a souhlasí s nimi.
10. Informace v katalogu zboží
Za textové a obrazové chyby v katalogu neručíme.